Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg är juridiska dokument som bekräftar arbetstagarens lön, rättigheter och annan information som är relevant för avtalet. Det kan vara lagstadgat eller frivilligt. I den här artikel kan du läsa mer om vad ett arbetsgivarintyg är.

Vad är ett arbetsgivarintyg? 

Ett arbetsgivarintyg är ett dokument som utfärdas av arbetsgivaren till arbetstagaren och som intygar information om arbetsvillkor, t.ex. lön och uppgifter om anställningen (t.ex. deltagande i pensionssystemet). Intyget kan också innehålla annan information, t.ex. om försäkringssystem/pensionsplaner där arbetsgivaren eller arbetstagaren (i förekommande fall) måste betala in avgifter enligt arbetslagstiftningen. Arbetsgivarintyg utgör ett konkret bevis på de anställningsvillkor som en arbetstagare har kommit överens om med sin arbetsgivare; det kan inte senare bestridas av någon av parterna om det uppstår några tvister under anställningens gångrelation.

Arbetsgivarintyget kan revideras om de arbetsvillkor som anges i intyget ändras, t.ex. när det gäller lön eller sjukförsäkring. Om ändringar görs i intyget som leder till negativa villkor för arbetstagaren (t.ex. avdrag av en del av lönen utan skriftligt meddelande) ska arbetstagaren underrättas om ändringarna innan de träder i kraft; annars ska hans eller hennes samtycke inhämtas innan de antas (om möjligt).

Vad ska det stå i ett arbetsgivarintyg?

Det finns inget fast format för dessa dokument; de beror på vad som passar både arbetsgivarens och arbetstagarens behov, men de innehåller vanligtvis information om anställningens början och slut, arbetsplats (stad, adress), titel på det utförda arbetet, anställningstid i år och lön .Förutom den information som nämns ovan finns det en del praktiska saker att ta hänsyn till.

Dokumenten bör undertecknas av båda parter, vilket ofta görs innan anställningen inleds eller när anställningen avslutas. Dessutom är det viktigt att kopiorna kommer i arbetstagarens händer så snart som möjligt (detsamma gäller för uppsägningsanmälan). Hos Saldo hittar du olika mallar för arbetsgivarintyg.

Varför ett arbetsgivarintyg är viktigt

De flesta arbetsgivare för korrekta register över arbetstagarnas arbetstid och löneutbetalningar, men vissa utfärdar inte dokument som styrker dessa uppgifter (arbetsgivarintyg) eftersom de tror att de senare kan behöva bevisa att arbetstagarna har fått lägre lön än vad som krävs enligt lagstiftningen eller att de har arbetat längre arbetsdagar än vad de fick betalt för. Arbetsgivare som inte förser sina anställda med skriftliga dokument som anger anställningsvillkoren har åtagit sig vissa rättigheter, men utan några skriftliga bevis är det svårt för arbetstagarna att bevisa dessa rättigheter om arbetsgivaren förnekar dem. I sådana fall måste du lämna in ett skriftligt krav där du specificerar vilka dina krav är.